Giovanna Milana pemain Red Sparks yang sama-sama satu tim dengan ...