Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat, Tinggal Pilih

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat, Tinggal Pilih
Ilustrasi tentang kesehatan (zawiyah-arraudhah.com)

3. Tentang Perpisahan Singkat

Berikut merupakan contoh pidato bahasa Jawa yang dilansir dari situs infokekinian.com, 

Assalamualaikum wr.wb

Nuwun Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undhangan, Bapak/Ibu Guru saha karyawan ingkang kula hormati, adhik adhik kelas tuwin rencang rencang ingkang kula tresnani.

Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, aweit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan karaharjan.

Kula minangka wakil saking siswa kelas VI, ngaturakeun agungin panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Bapak Ibu Guru, awit saking sih katresan anggenipun nggulawentah dhumateng kula sekanca, saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing pawitan menika.

Kula sakanca naming saged memuji, mugi-mugi sedaya amal lan kasaenan Bapak Ibu Guru pikantuk pinwales saking Gusti Allah Ingkang Maha Agung, saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan katentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik adhik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji ingkang maremaken.

Mboten kesupen kula sakanca ugi nyuwun pangapunten, awit kula sakanca asring ndamel Bapak Ibu duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya.

Dhumateng Bapak/ibu Guru lan adhik adhik sedaya, sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah, Amin

Wasana cekap semanten atur kula, menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih, kula nyuwun pengapunten.

Wasaalamualaikum.Wr.Wb.

Ilustrasi tentang perpisahan (blogin.co)

Begitulah beberapa contoh pidato bahasa Jawa yang bisa dijadikan refrensi buat kamu mengerjakan tugas atau pidato di tempat umum, good luck eaa.Facebook Conversations


"Berita ini adalah kiriman dari pengguna, isi dari berita ini merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna"